unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius per mes de «novembre 2016»
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf

La present guia tècnica proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Llegeix-ne més
Codi tècnic de l'edificació

En el Codi tècnic de l'edificació s'especifica l'afectació de la seguretat en cas d'incendi en els paviments: DB-SI. I - Propagació interior. En general i sempre que no tinguin una funció estructural, s'exigirà una reacció al foc determinada com es veu en la següent taula: Classes de reacció al foc dels elements constructius Situació de [...]
Llegeix-ne més