unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius per mes de «juliol 2017»
asfalt vs formigó

Els paviments podrien definir-se com estructures sobre capes superposades de materials processats per sobre del terreny natural, amb la finalitat de distribuir les càrregues aplicades a la subrasant. Actualment, hi ha diversos mètodes de pavimentació. Aquests, gràcies als avenços pel que fa al desenvolupament de nous materials de la construcció, han evolucionat fins a l'obtenció [...]
Llegeix-ne més
Malles electrosoldades

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d'acer, un de longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència a un procés de producció en sèrie. fan servir per [...]
Llegeix-ne més