unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius per mes de «febrer 2018»
Pavimentació llosa de formigó

Extracte de la norma EHE en el seu articulat corresponent al punt: 71.5.3. Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials Formigonat en temps fred La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, [...]
Llegeix-ne més