Mostra de trencament de formigó armat amb fibra d'acer

Avantatges del formigó reforçat amb fibra d’acer enfront del armat tradicional

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Avantatges del formigó reforçat amb fibra d’acer enfront del armat tradicional

Durant molts anys el formigó reforçat amb fibra d’acer s’ha utilitzat en aplicacions com ara els paviments industrials i el formigó projectat. Això és degut al fet que les dosificacions i fibres usades tradicionalment permetien únicament millorar el comportament post-crític del formigó dotant-lo d’un comportament semi-dúctil. Gràcies al desenvolupament de noves fibres més eficients, actualment s’han aconseguit enormes avantatges en utilitzar formigó reforçat amb fibres d’acer en múltiples aplicacions.

Actualment les fibres d’acer poden ser utilitzades com a reforç únic o combinades amb reforços tradicionals com el corrugat, malles, o elements pretensats en diferents aplicacions: en paviments industrials, habitatges, aplicacions estructurals, formigó projectat, elements prefabricats i en determinades aplicacions especials.

En cadascuna d’aquestes aplicacions la utilització de fibres d’acer permet controlar millor la fissuració deguda a la retracció i aconsegueixen que un material fràgil com el formigó en massa es converteixi en un material amb un comportament completament dúctil 1.

El Formigó Reforçat amb Fibra de Acer (FRFA) és un material compost amb unes propietats i avantatges molt específiques. Amb l’addició de fibres d’acer al formigó s’assoleixen resistències mecàniques similars a les del formigó armat tradicional. En comparació amb les formes tradicionals d’armat (corrugat i/o mallat), el FRFA controla millor la fissuració. La resistència mecànica aconseguida pel FRFA permet, cada vegada en més aplicacions, la substitució total o parcial de l’armat tradicional. L’ús del FRFA comporta, a més, un estalvi en temps i en determinades situacions fins i tot en cost.

Les fibres metàl·liques per a reforç de formigó són produïdes de filferros d’acer amb baix contingut en carboni. Les fibres, amb una resistència mecànica a la tracció adequada i distribuïdes de forma homogènia en la matriu del formigó, constitueixen una armadura tridimensional molt resistent, capaç de suportar apreciables deformacions mantenint una bona resistència (ductilitat) i d’evitar la propagació del fenomen de fissuració, dissipant energia de deformació (Tenacitat 2).

Fibres d'acer ondulades
Fibres d'acer amb extrems en ganxo
Fibres d'acer amb extrems plans
Fibres d'acer amb extrems conformats

Hi fibres de diferents tipus: Fibres d’acer llises o ondulades, amb extrems plans o conformats.

La fibra de extremos conformados es la geometría más conocida y utilizada y combina una buena trabajabilidad y prestaciones.
La fibra ondulada té una relació optimitzada entre l’amplitud i la longitud de les seves ondulacions, el que aporta una bona treballabilitat i millors prestacions com el seu excel·lent control de la fissuració.
La fibra recta amb caps còniques a cada extrem assegura una total capacitat d’ancoratge dins de la matriu de formigó. D’aquesta manera la fibra pot treballar fins al límit de la resistència del filferro, sense que es desprengui de la matriu de formigó.

Avantatges del FRFA en paviments amb juntes

Una solució per a paviments d’alta qualitat.

El formigó reforçat amb fibra d’acer es porta utilitzant amb èxit durant molts anys com a solució a la construcció de paviments.

Soleres de FRFA recolzades directament sobre el terreny, habituals en edificació comercial i industrial o magatzems. La possible aparició de fissures degudes a la retracció s’evita mitjançant la realització de juntes de tall amb una profunditat màxima de 1/3 de l’espessor de la solera. La mida de les pastilles delimitades per les juntes de tall sol oscil·lar entre 4 m x 4 m i 8 m x 8 m. Aquesta solució es recomana en aquells casos en el que les juntes de tall no suposin un problema funcional en el paviment.

 • Control eficaç dels fenòmens de fissuració.
 • Solució més econòmica.
 • Reducció dels terminis d’execució.
 • Àgil i senzilla aplicació.
 • S’eliminen els riscos d’una mala col·locació de l’armat tradicional.
 • S’eviten els problemes de manipulació de l’armat tradicional.
 • Generalment no requereix de bomba.
 • Permet l’ús de estenedores làser.
 • Excel·lent resistència als impactes i de la fatiga.
 • Excel·lent resistència a la corrosió.

Avantatges del FRFA en paviments sense juntes

Un concepte innovador en paviments industrials.

Permet executar enllosats de fins a 2500 m², sense juntes de tall, delimitats per juntes de construcció separades fins a 50 m. S’han d’utilitzar connectors que assumeixin la transferència total de càrregues, permetent el lliure moviment dels enllosats en sentit horitzontal sense cap restricció. És altament recomanable realitzar un tractament a les juntes de construcció.

 • Reducció de gruixos
 • Control eficaç dels fenòmens de fissuració
 • Enllosats de fins a 2500 m² sense juntes de tall
 • Estalvi en costos de manteniment
 • Disminució de problemes de guerxament
 • Obtenció d’altes planimetries
 • Comportament dúctil
El formigó reforçat amb fibra d’acer es porta utilitzant amb èxit durant molts anys en la construcció de paviments sense juntes.
 1. Dúctil: Materials que sota l’acció d’una força poden deformar sosteniblement sense trencar-se. Tot i que els materials dúctils també poden arribar a trencar-se sota l’esforç adequat, aquest trencament només succeeix després de produir grans deformacions.
 2. Tenacitat: La seva interpretació està relacionada amb la capacitat que posseeix un material per oposar-se a la propagació sobtada d’una fissura.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari