Assaig del pèndol «in situ»

Classificació dels terres segons la seva lliscabilitat

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Classificació dels terres segons la seva lliscabilitat

Tots els paviments haurien de complir amb la normativa vigent relativa a la resistència al lliscament (Rd) o lliscabilitat d’una superfície. Aquesta exigència dependrà del tipus d’activitat a desenvolupar sobre el mateix. A Espanya, el Codi tècnic de l’edificació defineix el Pèndol de fricció UNE-ENV 12633: 2003 com a únic mètode legalment exigible per a la determinació del valor de la resistència al lliscament/relliscositat dels paviments polits i sense polir. La normativa es recull en l’apartat DB SUA-1 (Documents Bàsics per a Seguretat d’ús i accessibilitat: Seguretat davant del risc de caigudes) del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), l’última revisió és de desembre de 2014.

Segons l’indicat en l’apartat 12.1 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat davant del risc de caigudes,es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa els terres seran adequats per afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. El Codi, amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, es refereix als sòls dels edificis o zones d’ús residencial, Públic, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i pública concurrència, excloses les zones d’ocupació nul·la definides en l’annex SI A del DB SI. Es classifiquen, en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d’acord amb el que estableix la següent taula:

Resistència al lliscament Segons risc de relliscament Classe
≤ 15 - 0
15 < Rd ≤ 35 Zones interiors seques: superfícies amb pendent menor que el 6% 1
35 < Rd ≤ 45

Zones interiors seques: superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales

Zones interiors humides (2): superfícies amb pendent menor que el 6% i escales

2
> 45

Zones interiors humides (1): superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales

Zones interiors on, a més d'aigua, pugui haver agents que redueixin les resistència al lliscament (greixos, lubricants, etc.) com ara cuines industrials, escorxadors, garatges, zones d'ús industrial, etc.

Zones exteriors. Piscines (2)

3

(1) Banys, cuines, piscines, cobertes… S’inclouen els terres de l’entorn de les entrades als edificis des de l’espai exterior, excepte quan es tracti d’accessos directes a habitatges o zones d’ús restringit, així com les terrasses cobertes.
(2)En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons dels vasos, en les zones en què la profunditat no excedeixi de 1,50 m.

ASSAIG DEL PÈNDOL

Es tracta d’un pèndol muntat en una estructura metàl·lica. El braç es mou pel pes de la gravetat sobre una superfície d’assaig. En una escala calibrada es marca la pèrdua de moment.

Muestra
'in situ'

Tècnic d’Applus+ realitzant un assaig.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari