Fibra de vidre per paviments

Fibra de vidre per evitar la fissuració en formigons i morters

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Fibra de vidre per evitar la fissuració en formigons i morters

Fils tallats de fibra de vidre àlcali-resistent per al control i prevenció de la fissuració del formigó

Els terres industrials han de suportar esforços adequadament durant tota la seva vida útil. Estan subjectes constantment a tensions i condicions que poden provocar fissures al llarg de la seva vida en servei. El principal problema és la fissuració del formigó, deguda a grans càrregues dinàmiques i estàtiques, esforços deguts a impactes i a la fatiga per flexió. En aquestes superfícies, les fissures causades per retracció plàstica 1 No només incidiran en l’aspecte visual dels paviments, sinó que també podrien arribar a reduir la seva vida útil.

Les fibres de vidre s’han dissenyat per minimitzar aquest problema. Els seus fils tallats milloren la resistència a la fissuració de morters i formigons i s’utilitzen principalment per reforçar acabats de terres de formigó.

Anti-Crak®, CemFil®

Prestacions generales

Les fibres de vidre es poden utilitzar sense alterar la treballabilitat del formigó ni afectar el rendiment del mateix. No cal afegir aigua, ni tampoc requereixen un treball extra de polit perquè les fibres són invisibles a la superfície.

 • Gran reducció de la fissuració
 • Dispersió ràpida i uniforme
 • Pràcticament invisible en la superfície
 • Acabat uniforme, sense necessitat de polit i sense fibres visibles que cremar
 • Excel·lent compatibilitat amb la matriu de formigó
 • Excel.lent treballabilitat fins i tot a altes dosificacions
 • Augment de la vida en servei del formigó
 • Major durabilitat del formigó a llarg termini
 • Les fibres no suren ni s’enfonsen
 • Menor oclusió d’aire
 • Resistència a l’abrasió

Beneficis

 • Prevé i controla la fissuració en morters i formigons (fissuració per retracció plàstica, fissuració en l’assecat i fissuració tèrmica).
 • Millora la durabilitat de les obres de formigó i morter
 • Millora les propietats mecàniques del formigó endurit
 • Dispersió ràpida i uniforme durant la mescla
 • No perjudica el bombeig del formigó
 • Admet dosis elevades sense que es vegi afectada la treballabilitat
 • No necessita més aigua
 • Resistent a la corrosió
 • Fàcils de manejar

Utilització / Dosificació

Les fibres poden introduir-se en la planta central de mesclat o directament al camió formigonera a peu d’obra. La dosificació a utilitzar depèn de la formulació del formigó o del morter i dels nivells de rendiment desitjats. Per morters i formigons, les dosificacions usuals són:

 • Per anti-fissuració durant la retracció plàstica, de 0,3 a 0,6 kg/m3
 • Per substitució del reforç de mallat fi d’acer (macrofibres), de 0,9 a 1,5 kg/m3
Abocament de formigó amb fibra de vidre
 1. Fissuració causada per retracció plàstica: Aparició de petites fissures capil·lars a nivell superficial (no estructurals) formant quadrícules en forma de “pell de cocodril” causada per la reducció de volum que experimenta el formigó en estat plàstic en perdre part de l’aigua i aire que conté . Es produeix una diferència de gradient d’humitat entre la superfície de la massa i el nucli central, el que produeix tensions verticals que acaben fisurant la superfície.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari