Formació de juntes en paviments de formigó

Juntes en el formigó

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Juntes en el formigó

El formigó s’expandeix i es contrau amb els canvis d’humitat i de temperatura. Les juntes són un pla de discontinuïtat o trencament disposat voluntàriament pel projectista en el paviment de formigó amb una triple missió:

 • Situar emplaçaments adequats, aïllant el paviment d’elements o estructures fixes que puguin existir.
 • Donar una forma rectilínia a les fissures que inevitablement es produirien en el paviment per efecte de les tensions originades per l’acció del trànsit i per fenòmens de contracció i guerxament.
 • Permetre acomodar-se a les possibles deformacions que puguin produir-se en el terreny.

Per tant les juntes són esquerdes planificades prèviament, facilitant la creació de zones febles per a la inducció d’esquerdes de control, a més de garantir una adequada continuïtat quan finalitza la jornada de treball o es produeix una interrupció en les tasques de posada en obra.

En ocasions les esquerdes irregulars són molt visuals estèticament però funcionalment no afecten la integritat del formigó.

Quina és la funció de les juntes?

La esquerdes en el formigó no es poden preveure completament, però poden ser controlades i minimitzades mitjançant juntes adequadament dissenyades. Per tant, la missió principal de les juntes és evitar la fissuració espontània i irregular per retracció, gradients tèrmics, dilatacions o interrupcions en les tasques de formigonat.

El formigó s’esquerda perquè:

 1. El espaiament màxim de les juntes ha de ser de 24 a 36 vegades el gruix de la llosa. Es recomana a més que l’espaiament de les juntes es limiti a un màxim de 4,5 metres.
 2. Totes les pastilles han de ser quadres o de forma similar. La longitud no ha d’excedir 1,5 vegades l’ample. Evitar les pastilles en forma de “L”.
 3. Per a les juntes de contracció, la ranura de la junta ha de tenir una profunditat mínima de ¼ del gruix de la llosa, però mai menys de 25 mm. El trencament de les vores durant el serrat de les juntes està afectat per la resistència del formigó. Si les vores de la junta es trenquen durant el serrat, aquest ha de ser retardat, però si es retarda massa pot fer-se molt difícil i poden sorgir esquerdes descontrolades.
 4. A edats primerenques, la majoria de les esquerdes són causades per canvis de temperatura o per la lleugera contracció que té lloc quan el formigó fragua i endureix.
 5. Les juntes atenuen les tensions de tracció, són fàcils de mantenir i són menys objectables que les esquerdes descontrolades i irregulars.
Secció tall de junta de contracció en un paviment de formigó

Algunes formes de juntes són:

 1. Juntes de contracció: Aquest tipus de juntes permet el lliure moviment horitzontal de les lloses, amb l’objecte de disminuir fins a valors admissibles les tensions causades per les contraccions originades tant per fenòmens de retracció per assecat com per variacions tèrmiques. Pretenen crear plans febles en el formigó així com regular la ubicació d’esquerdes que es formaran com a resultat de canvis dimensionals.
 2. Juntes d’aïllament o expansió: Separen o aïllen les lloses d’altres parts de l’estructura, com ara parets, fonaments, o columnes, etc. Permeten els moviments independents verticals i horitzontals entre les parts adjuntes de l’estructura i ajuden a minimitzar les esquerdes quan aquests moviments són restringits.
 3. Juntes de construcció: Aquestes juntes divideixen el paviment en lloses executades en moments diferents. Són necessàries al final de la jornada de treball i en els casos en què no es realitzi un formigonat continu. En les lloses poden ser dissenyades per permetre el moviment i/o transferir càrregues. La ubicació de les juntes de construcció ha de ser planificada.
Tipus de juntes en un paviment de formigó (Contracció, construcció, expansió o aïllament)

Fissuració per simpatia:

És important no alterar la trajectòria natural de la junta, respectat les juntes de bandes contigües en prolongació, per tal d’evitar la propagació de la mateixa generant fissuració per simpatia.

Fissuració per simpatia
Dimensions recomanables i màximes de les lloses d'un paviment:
Espessor Distànica recomanable Distància màxima
14 cm 3,50 m 4,00 m
16 cm 3,75 m 4,50 m
18 cm 4,00 m 5,00 m
20 cm 4,25 m 5,50 m
22 cm 4,50 m 6,00 m
24 cm 4,75 m 6,00 m

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari