Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40

Macrofibra polimèrica estructural

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Macrofibra polimèrica estructural

L’ús de fibres polimèriques no és res de nou dins el camp dels formigons. Es coneix al nostre país des de fa anys l’ús de fibres curtes, orientades de forma aleatòria dins de la massa del formigó, les quals controlen la fissuració plàstica del mateix. No obstant això, aquest tipus de microfibres un cop el formigó està endurit, deixen de tenir un paper rellevant i pràcticament no intervenen com a reforç del formigó endurit.

Conegut aquest problema, s’han dissenyat un nou tipus de macrofibra de material sintètic, barreja de poliolefines (polipropilè i polietilè), d’elevada resistència i alt mòdul elàstic que es distribueix en la matriu del formigó, com a reforç estructural, proporcionant ductilitat i resistència a la fatiga i l’impacte la qual influeix positivament en el comportament estructural del formigó, un cop endurit. Alguns dels defectes que presenta el formigó tradicional (fissuració, fragilitat, escassa ductilitat, comportament davant del foc, etc.) poden reduir-se de forma notable incorporant aquestes fibres polimèriques estructurals, que afegides al formigó, es dispersen en la massa donant un material més uniforme i homogeni, provocant un important reforç de la matriu del formigó. L’efectivitat i l’acció d’aquest reforç, així com la transmissió de tensions depenen molt del tipus de fibra emprada i de les seves característiques fisicomecàniques.

Macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40

Com és àmpliament conegut el formigó presenta una sèrie d’avantatges com són:

 • Treballa excel·lentment a compressió.
 • Element durador
 • Bastant estable
 • Material no deformable

Però també presenta una sèrie de deficiències, com són:

 • Problemes a tracció.
 • Problemes a flexió.
 • Problemes a impactes.
 • Comportament davant del foc.

Per millorar els problemes a flexo-tracció i a impactes, de manera tradicional s’han incorporat al formigó les malles electrosoldades i/o les fibres metàl·liques, proporcionant una trencaments menys fràgils i un augment en la tenacitat del formigó.

 

El formigó reforçat amb macro-fibres polimèriques presenten similars càrregues de fissuració i similars comportaments post-fissuració emprant dosificacions molt més reduïdes.

 

Les fibres milloren respecte al formigó sense fibres lleugerament a primera fissura així com una excel·lent millora post-fissuració.

Reiterant el que s’ha dit anteriorment, tot i que l’efectivitat i l’acció d’aquest reforç, així com la transmissió de tensions depenen molt del tipus de fibra emprada i de les seves característiques fisicomecàniques, una dosificació de 4,5 kg/m³ de macro-fibres polimèriques estructurals pot arribar a equivaler a 27 kg/m³ de fibres metàl·liques d’extrems conformats, o el que és el mateix, a 39 kg/m³ de fibres metàl·liques corrugades.

Avantatges

 • Milloren la capacitat de càrrega enfront del formigó sense reforç.
 • Formigons de resistència a primera fissura similar als formigons amb fibres metàl·liques.
 • Donen un comportament post-fissuració similar que les fibres metàl·liques.
 • Són una alternativa totalment vàlida als reforços metàl·lics.
 • Milloren el comportament del formigó enfront del foc.
 • Estalvi econòmic enfront de l’ús de fibres metàl·liques i/o malla electrosoldada.
 • Reducció dels temps d’execució i de mà d’obra.
 • Menor desgast de les màquines.
 • Formigons amb millor armat tridimensional, el que implica formigons amb un major control de la fissuració, proporcionant formigons mes durables i impermeables.
 • En el cas de formigons projectats es disminueix el rebot i el rebuig. Millor adherència.
 • No atacables per àlcalis i àcids, no presenten problemes de corrosió, etc.
Massa de formigó amb macrofibra polimèrica estructural Grace STRUX 90/40

Aplicacions

 • Paviments industrials, comercials, residencials, etc.
 • Formigons projectats per túnels, desmunts, etc.
 • Lloses, Murs
 • Prefabricats de formigó (dovelles, canonades, panells, travesses, etc)
 • Formigons de revestiment per incrementar la seva durabilitat, resistència passiva davant del foc, resistència enfront de vibracions i explosions.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari