Malles electrosoldades

Malles electrosoldades qualitat B500T Norma UNE 36092:96 EN 10080:2006

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Malles electrosoldades qualitat B500T Norma UNE 36092:96 EN 10080:2006

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d’acer, un de longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència a un procés de producció en sèrie.

fan servir per a l’armat d’elements estructurals de formigó, tant en edificació com en obra civil i elements prefabricats. L’ús de malles electrosoldades està generalitzat en la construcció per la senzillesa i rapidesa de col·locació per personal no especialitzat. A més, com es tracta d’un producte fabricat industrialment, aporta avantatges tècniques, econòmiques i de garantia de qualitat.

Les malles electrosoldades es fabriquen amb filferros trefilats de qualitat B 500 T, segons les norma UNE-36092:2014 i UNE-EN-10080, adaptada a la instrucció EHE-080 i compleixen les condicions d’adherència especificades en la UNE-36099.

Els diàmetres dels acers emprats són: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm.

RetículaDiàmetre (mm)Pes malla (Kg)Pes/m2 (Kg/m2)Àrea d'acer (mm2/m2)
15x15Ø524,71,87235,9
15x15Ø635,52,69339,3
15x15Ø863,14,78603,2
15x15Ø1098,67,47942,5
15x15Ø12142,110,761.357,2
20x20Ø518,51,40196,6
20x20Ø626,62,02282,7
20x20Ø847,43,59502,7
20x20Ø1074,05,60785,4
20x20Ø12106,58,071.131,0
20x30Ø515,11,14157,3
20x30Ø621,81,65226,2
20x30Ø838,72,93402,1
20x30Ø1060,44,58628,3
20x30Ø1287,06,59904,8

Els pesos indicats corresponen a panells estàndard de 6 m. x 2,20 m

Avantatges

  • Menor temps d’instal·lació del material.
  • Més rapidesa en l’execució de les obres.
  • Màxima qualitat en obra. Les seves unions asseguren l’exacte posicionament de les barres, disminuint la quantitat de controls.
  • S’usen en tot tipus d’estructura plana i no plana mitjançant el seu doblegat en senzilles màquines plegadores.
  • Adherència efectiva al formigó per les seves unions sòlides.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari