Codi tècnic de l'edificació

Afectació de la seguretat en cas d’incendi en els paviments

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Afectació de la seguretat en cas d’incendi en els paviments

En el Codi tècnic de l’edificació s’especifica l’afectació de la seguretat en cas d’incendi en els paviments:

DB-SI. I – Propagació interior. En general i sempre que no tinguin una funció estructural, s’exigirà una reacció al foc determinada com es veu en la següent taula:

Classes de reacció al foc dels elements constructius
Situació de l'elementoRevestiment de terres
Zones ocupables.EFL
Passadissos i escañes protegides.CFL-s1
Aparcaments i recintes de risc especial.BFL-s1
Espais ocults no estancs tals com xemeneies de ventilació, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins dels habitatges) etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi.BFL-s2

La reacció al foc és el concepte que identifica la capacitat d’un material d’afavorir l’inici d’un foc i el seu desenvolupament. S’utilitzen els següents paràmetres per avaluar la reacció al foc:

 

La classificació que solen tenir tant els paviments laminats com les tarimes flotants és la CFL-S1 i els paviments de PVC és la Bfl-S1.

 

Paràmetres primaris – (Primer grup de sigles) observats directament en el procés de combustió

– Combustibilitat: capacitat del material de mantenir o no un procés de combustió.

– Poder calorífic (o calor de combustió): quantitat d’energia calorífica que el material allibera en combustió completa.

–  Inflamabilitat: facilitat que té un combustible per emetre gasos que cremin.

 

Paràmetres secundaris – (Segon grup de sigles) fenòmens que s’observen posteriorment al procés de combustió

–  Emissió de fums: relacionat amb l’opacitat o capacitat d’impedir la visió.

–  Caiguda de partícules inflamades: pel risc de propagació que suposa. (No s’aplica en paviments).

–  Toxicitat dels gasos: fenomen molt perillós per al qual no existeixen mètodes raonablement acceptables.

Contribució al foc. (Conbustibilidad, poder calorífic i Inflamabilitat) Es reflecteix en el primer grup de sigles:

  • Afl – No combustible. Sense contribució al foc.
  • Bfl – Combustible. Molt baixa contribució al foc.
  • Cfl – Combustible. Contribució limitada al foc.
  • Dfl – Combustible. Contribució mitjana al foc.
  • Efl – Combustible. Contribució alta al foc.
  • Ffl – Sense classificar. Sense comportament determinat.

–  Producció de fums. Es reflecteix en el segon grup de sigles:

  • S1 – Producció baixa de fums.
  • S2 – Producció mitjana de fums.

 

Font: Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic SI (seguretat en cas d’incendi).

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari