Multicapa monocolor conductiva ESD

Paviments conductius i dissipatius (ESD)

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Paviments conductius i dissipatius (ESD)

La descàrrega electrostàtica

La descàrrega electrostàtica (conegut per les sigles en anglès ESD, que signifiquen electrostatic discharge) és un fenomen electrostàtic que fa que circuli un corrent elèctric sobtat i momentani entre dos objectes de diferent potencial elèctric. El terme s’utilitza generalment en la indústria electrònica i altres indústries per descriure els corrents indesitjades momentànies que poden causar dany a l’equip electrònic. (Químiques, farmacèutiques, hospitals, quiròfans, benzineres, subestacions elèctriques, heliports…)

La forma més visible d’una ESD és la “espurna”, que succeeix quan un camp electrostàtic fort crea un canal conductiu ionitzat a través de l’aire. Els seus efectes poden portar des d’un petit malestar sobre una persona, fins foc i explosions si l’aire conté gasos o partícules combustibles, passant, evidentment, per causar seriosos danys sobre els equips electrònics.

Moltes de les descàrregues electrostàtiques ocorren sense una “espurna” visible o audible, per exemple, una persona porta una càrrega relativament petita i pot ser que no senti la descàrrega, però aquesta és prou potent per danyar components electrònics molt sensibles. Aquests tipus de descàrregues invisibles, poden causar fallades en els dispositius, i fins i tot degradar-los d’una forma més passiva, afectant a llarg termini i donant fe del dany quan ja ha avançat bastant el seu temps de vida.

Les tensions estàtiques que poden crear-se per l’activitat humana habitual com ara arrossegar objectes o simplement caminar poden ser de fins a 20 kV. Comparats amb els 220V de corrent altern d’ús domèstic pot semblar un valor molt alt, però la diferència és que les seves intensitats són baixes, la qual cosa significa que són nivells no perjudicials per a les persones. Descàrregues al voltant dels 3-4.000 V provoquen una petita “punxada” al tacte humà, però fins voltatges de l’ordre de 20.000  V no causarien efectes seriosament perniciosos.

Els paviments conductius són un requisit indispensable en determinades activitats del sector industrial. Atenent a l’àmplia varietat de criteris que s’han de considerar a l’hora de seleccionar un paviment antiestàtic per a la protecció d’ambients industrials, s’han desenvolupat diferents sistemes per satisfer totes les variants que el mercat demanda. Per tant, en base al criteri de compliment de les diferents normes de conductivitat aplicables, els paviments poden ser conductius, dissipatius o de baix potencial de generació de càrregues electrostàtiques. Compleixen normativa UNE EN 61340-5-1.

A més del criteri de dissipació de càrregues electrostàtiques, s’han de considerar altres intrínsecs a les activitats industrials com les càrregues mecàniques degudes al trànsit de carretons, vessaments de productes químics, condicions de temperatura, grau d’antilliscament, facilitat de neteja… Responent a aquestes demandes, hi ha sistemes de paviments conductius de base cimentosa, epoxídica, basats en resines de poliuretà i els de tecnologia híbrida de poliuretà-ciment.

La instal·lació de paviments conductius es deu principalment a dos motius; la protecció de persones (ECF) i la protecció d’equips o elements electrosensibles (DIF) o (ESD). Segons les necessitats de resistivitat al pas del corrent elèctric (mesura ohms Ω) s’empraran diferents materials perquè els sistemes de pavimentació s’ajustin als objectius desitjats per tal de traslladar amb facilitat les càrregues elèctriques cap a les preses de terra, assegurant una descàrrega satisfactòria a punts neutrals.

Instal·lació cinta de coure sobre grafit en paviment conductiu

Protecció de persones

Hi ha situacions que poden ocasionar un seriós perill d’explosió o foc, per exemple, en ambients d’emmagatzematge de materials perillosos amb productes inflamables o en quiròfans on cal protegir el pacient de descàrregues electrostàtiques. L’electricitat electrostàtica es descarrega mitjançant la instal·lació d’una presa a terra. (RE 1)

Protecció d'equips o elements electro-sensibles (ESD)

Són principalment xips, transistors bipolars, diodes, circuits integrats, semiconductors, etc. Elements que són fàcilment danyats quan un creixement d’electricitat electrostàtica és evacuada massa ràpidament originant un corrent induït. Això pot passar si la resistència del paviment és molt baixa o el que és el mateix la seva conductivitat és molt alta. Després els valors de resistència elèctrica han de ser més grans que els d’un paviment conductiu se situen entre l’interval de 750.000 i 109 Ohms. (Ω) A aquest nivell de resistència elèctrica l’electricitat electrostàtica és “evacuada” a la instal·lació de presa a terra de una manera més controlada. (Lenta) Aquest tipus de paviments són els denominats DISSIPATIUS o ESD.

Valors recomanats segons el tipus d'ús
Risc Ús Resistència
Explosió Manipulació d'explosius < 5 x 104 Ω
Explosió / Foc Manipulació i emmagatzematge de dissolvents < 1 x 106 Ω
Pols / Explosió Manipulació pols orgàniques < 1 x 109 Ω
Descàrrega electrostàtica Quiròfans > 5 x 104 Ω < 1 x 106 Ω
Dany a equips electrònics Treball amb semi-conductors > 1 x 106 Ω < 1 x 109 Ω
Tipus de terra segons la seva resistència al pas del corrent elèctric (DIN 51953)
Clasificación Tipo de suelo Resistencia
EFC Pavimentos conductivos Re < 106 Ω
DIF Pavimentos disipativos 7,5 x 105 ≤ Re = 109 Ω

En ocasions, l’especificació d’una obra demana un terra ‘antiestàtic’ o “estàtic-conductiu”. El terme ‘antiestàtic’ de vegades s’utilitza incorrectament, així que és preferible comprovar, preguntant al projectista, quina és la raó d’aquesta especificació i si hi figuren les xifres de resistència elèctrica, ja que poden afectar els procediments d’instal·lació dels terres.

Alguns dels sistemes de pavimentació disponibles per aconseguir paviments conductius, dissipatius o antiestàtics a base de resines reactives són:

  1. RE: vol dir valors menors de 1.000.000 ohms (Ω) i normalment se situen en valors de 100.000 i 200.000 ohms. (Ω) Són els paviments pròpiament anomenats conductius.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari