Pintat linies de senyalització horitzontal

Senyalització en el paviment industrial de l’empresa

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Senyalització en el paviment industrial de l’empresa

Segons les «Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball» de la Legislació derivada de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que inclouen el Reial Decret 485/1997 i la Guia Tècnica (versió 2009) en el seu annex VII, (Cap. 3) referent a les Disposicions mínimes relatives a les vies de circulació:

  1. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles hauran d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues d’un color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del sòl. La delimitació ha de respectar les distàncies de seguretat entre vehicles i objectes pròxims, i entre vianants i vehicles.
  2. Les vies exteriors permanents que es trobin en els voltants immediats de zones edificades han d’estar delimitades quan resulti necessari, llevat que disposin de barreres o que el mateix tipus de paviment serveixi com a delimitació.

Les superfícies dedicades a funcions específiques, com ara emmagatzematges intermedis, zones de classificació de materials, ubicació d’equips mòbils, vies d’accés a mitjans d’extinció i vies d’evacuació, s’han de senyalitzar utilitzant un codi específic de senyalització el més senzill possible, emprant preferentment bandes contínues de 10 cm d’ample, de color blanc o groc (en funció del color del sòl).
La senyalització horitzontal dels centres de treball es realitzarà, sempre que sigui necessari, delimitant les àrees de treball, evitant interferències entre els llocs de treball propers i marcant els passadissos com a zones lliures d’obstacles provisionals o fixos, per a això s’utilitzaran preferentment bandes contínues de 5 cm d’ample, de color blanc o groc (en funció del color del sòl) per delimitar les zones de treball o magatzems de les vies de circulació i de 10 cm d’ample per delimitar els passadissos per a vianants, quan aquests circulin paral·lelament a vies de circulació rodada.

Delimitació horitzontal de zones

Delimitació horitzontal de zones

Per evitar excessos de colorit, la gamma de colors utilitzats serà el més reduïda possible i de cada color s’emprarà sempre la mateixa tonalitat en tota la senyalització.

Exemple:

Els emmagatzematges intermedis i / o les zones de classificació de materials podrien senyalitzar contorn perimetral amb bandes iguals a les utilitzades per les vies de circulació i la seva zona interior pintada d’un sol color o mitjançant bandes identificatives d’aquesta funció (preferentment de color blanc).

En el cas que hi hagi zones similars a les d’aquest exemple que siguin contigües a vies de circulació de vehicles, s’haurà de tenir en compte el compliment del que s’ha exposat en aquest annex VII-3.1º.

Les zones d’accés als mitjans d’extinció haurien de marcar a terra contorn perimetral amb bandes vermelles.

Quan al costat de les vies de circulació existissin àrees d’emmagatzematge intermedi o d’estacionament de vehicles com ara camions caixa, furgonetes, cisternes, carretons elevadors, etc., a més de la senyalització indicada en aquesta Guia per a aquestes àrees o elements (veure l’exemple anterior ), s’hauria d’emprar la senyalització corresponent per a la regulació del trànsit, segons el codi de circulació vigent. És corrent, per al cas de circulació de camions o carretons elevadors, emprar el senyal de limitació de velocitat a 10 km / h i instal·lar ressalts avisadors sobre el paviment al llarg de la via de circulació.

Quan, per raons de seguretat en les vies interiors de circulació rodada, vulguin delimitar zones per al pas de vianants, s’han d’utilitzar uns criteris de senyalització similars als emprats en el codi de circulació. En aquest sentit seria adequat senyalitzar aquestes zones de pas mitjançant bandes amples, grogues o blanques (passos tipus zebra) de 10 cm d’ample, d’igual color a l’empleat en la senyalització de les vies de circulació.

Senyalització de vies de pas per a vianants a les vies interiors de circulació rodada.

Senyalització de vies de pas per a vianants a les vies interiors de circulació rodada.

Quan en àrees interiors hi hagi vies de circulació rodada i de vianants, seria convenient diferenciar les superfícies de trànsit de vianants, o com a mínim les seves vores, emprant un color diferent al de les vies de circulació de vehicles.

En pintar les bandes de senyalització en les vies de circulació rodada, es recomana utilitzar pintures preparades de manera que, davant del pas dels vehicles, presentin una adherència al ferm similar a la de la resta del paviment de les vies.

La pintura utilitzada per a la delimitació de les vies de circulació, passos de persones, etc., no ha de ser relliscosa per a les persones, ni modificar sensiblement l’adherència al paviment dels vehicles, tant amb el sòl sec com amb el mullat. En general les zones pintades del paviment tindran una adherència equivalent a les del paviment base de les mateixes.

I sobretot … recordar sempre que cap tasca és tan important ni tan urgent, que no es pugui prendre el temps necessari per realitzar-la amb seguretat.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari