Preparació de superfícies o suports de formigó

Sistemes de preparació de superfícies per a paviments

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Sistemes de preparació de superfícies per a paviments

Tots els sistemes de paviments continus necessiten una perfecta adherència amb el suport. En ser instal·lats sobre una base ja existent o prevista, han d’estar correctament units.

La naturalesa del suport, el tipus de paviment a instal·lar i els requeriments d’ús, són paràmetres que cal valorar acuradament per aconseguir que no es produeixin errors d’adhesió entre el suport i el recobriment.

La unió entre dos materials està composta per un nombre aleatori de punts de connexió mecànica efectiva, anomenats “punts d’ancoratge”. L’adherència és proporcional al nombre d’aquests punts d’ancoratge per unitat d’àrea existent. Per aquest motiu, la rugositat i porositat (porus obert) de la superfície milloren sempre l’adherència ja que augmenten la superfície d’ancoratge i per tant els punts de connexió.

Naturalesa i característiques del suport

Existeixen una gran varietat de suports que poden actuar com a base d’aplicació:

  • Cimentosos (formigó)
  • Metàl·lics (ferro, acer inoxidable, alumini …)
  • Ceràmics (porcelànic, terratzo, hidràulic …)
  • Polimèrics (PU, EP, Polièster …)
  • Asfàltics

Aquests suports han de requerir de certes característiques per ser aptes per poder ser recoberts amb un paviment industrial. Entre les més importants, podrien destacar:

  • Resistència mecànica superficial a tracció > 1.5 N/mm2.
  • Han d’estar nets i exempts de lletades superficials, material fràgil, olis, greixos o qualsevol altre agent contaminant, així com restes de líquid desencofrant o de curat.
  • Textura superficial de porus obert.
  • Les condicions de temperatura tant del suport com ambiental dependran dels requeriments específics del recobriment a aplicar.

Mètodes mecànics per a la preparació de superfícies

En cada cas particular, caldrà determinar el tipus de tractament més adequat en funció de la naturalesa i l’estat actual del suport. Els sistemes de preparació de superfícies poden variar d’un treball a un altre. Els més emprats són el polit, diamantat (escalabornat), granallat i fresat. L’objectiu és el de dotar la superfície d’aplicació la rugositat, neteja, fermesa i capacitat d’absorció necessàries per garantir l’adherència dels materials que es vagin a instal·lar per tal d’assegurar la durabilitat dels treballs realitzats.

Escatat

És un equip similar al del diamantat, encara que de menor potència i en el qual el plat rotatiu porta acoblats discos d’abrasiu mineral.

Consisteix en provocar l’erosió de la superfície de formigó mitjançant el fregament amb pedres, discs de paper de vidre o d’altres materials d’alta duresa. Es produeix l’eliminació de les parts toves de la superfície especialment de la beurada superficial de ciment. Les arestes dels àrids queden també llimades de manera que s’obté una superfície llisa amb poca rugositat.

No és gaire recomanable per a tractaments de preparació de suports per a l’aplicació d’un nou recobriment, doncs no genera una superfície amb textura de porus obert. Per això, la seva utilització està enfocada a treballs de poliment d’àrid utilitzat en els recobriments multicapa, a fi de suavitzar la textura i obtenir acabats amb el grau de rugositat desitjat.

Diamantat (escalabornat)

Textura diamantat o dianovat

Màquina rotativa a la qual s’acobla un o diversos discs amb segments de diamant de diferents grau d’abrasió, que en contacte amb el paviment, elimina beurades superficials i restes mal adherits.

La profunditat del tractament realitzat amb aquest sistema no supera els 2 mm, pel que el seu ús està orientat, principalment, a la preparació de suports per a recobriments de baix espessor.

En funció de la seva potència i grau d’abrasió, el seu ús està dirigit a eliminar restes de pintures antigues o escalabornar i obrir el porus de suports de formigó amb textura d’acabat polida.

Màquina polidora satèl·lit eliminant pintura existent sobre paviment de formigó.

Granallat

Màquina que projecta per una turbina partícules d’acer (granalla) sobre la superfície del paviment. Aquest equip, connectat a una aspiradora de gran potència, treballa en circuit tancat, reciclant, d’una banda, les partícules metàl·liques per tornar-les a utilitzar i passant a l’aspiradora les restes de pols i ciment del paviment de formigó.

Elimina de forma uniforme lletades superficials i material fràgil, deixant una textura de porus obert i amb un perfil de profunditat i irregularitat uniforme i en el grau requerit.

Sistema d’alt rendiment, silenciós i de baixa contaminació, molt recomanable per a aplicació de revestiments polimèrics sobre tot tipus de sectors.

Granallat d'un paviment de formigó per millorar l'adherència del trànsit rodat

Fresat

Textura fresat o escarificat

Màquina proveïda d’un tambor giratori amb segments metàl·lics amb punta d’acer – tungstè. Aquests segments giren a gran velocitat sobre la superfície del formigó demolint la mateixa. Va acoblada a una aspiradora per evitar la contaminació per la pols i restes del formigó.

La superfície del formigó queda amb unes marques visibles en forma d’estries paral·leles, motiu pel qual s’utilitza quan es va a aplicar un recobriment de gruixos > 3 mm que puguin ocultar aquestes marques.

És recomanable per a suports de formigó resistents, contaminats o molt irregulars, així com quan es requereix eliminar recobriments antics o mal adherits per a treballs de reparació i/o reposició. D’altra banda, no és recomanable la seva utilització sobre paviments de terratzo o ceràmica. Els impactes produïts durant la rotació pot produir l’aixecament de les llosetes.

Efecte sobre la superfície

Cada mètode actua a una profunditat d’eliminació a diferents intensitats. Per això, s’haurà de triar el mètode de preparació del suport més adequat en cada cas per ajustar la rugositat final necessària d’acord amb el sistema de pavimentació a instal·lar.

Escatat
Diamantat
Granallat
Fresat

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari