Paquet de malla electrosoldada

La malla electrosoldada i les seves especificacions

Compartiu-ho

Contacteu-nos

La malla electrosoldada i les seves especificacions

Què és?

La malla electrosoldada és la combinació de barres corrugades d’acer de diversos diàmetres i longituds que es creuen entre si perpendicularment mantenint una separació equidistant. Els punts de contacte estan units mitjançant soldadura elèctrica.

Per a què s'utilitza?

Aquest tipus d’estructures metàl·liques comunament anomenades malles són les utilitzades per reforçar fases concretes de les estructures de formigó que ens envolten, soleres en fonaments, forjats, murs, voreres etc. S’usen com a elements prefabricats substituents de la ferralla muntada en obra ja que el rendiment de col·locació és de l’ordre de tres vegades superior. Així es disminueixen els terminis d’execució de les unitats d’obra requerint de menys personal per a aquesta funció.

De què està feta?

La malla electrosoldada està feta d’acer corrugat tipus B 500 SD laminat en calent o acer corrugat tipus B 500 T trefilat. Els dos tipus d’acer estan dotats d’una gran ductilitat perquè a l’hora de ser manipulat en el procés de fabricació de la malla no pateixin danys a més d’estalviar costos a l’hora de trefilar la barra i redreçar-la en el cas del ferro B 500 T.

Com es fa?

En el procés de fabricació de la malla electrosoldada cal destacar dos grans processos, el de trefilat i el de soldat.

En el primer pas del procés de trefilatge es procedeix al desbobinat dels rotllos de la vareta de metall en una redreçadora per posteriorment eliminar les impureses en el mateix. Després d’això la vareta de metall es lamina en un altre sistema mecanitzat, això és reduir i modelar el filferro fins a aconseguir la corruga i el diàmetre desitjat. Després s’encarreta mitjançant un altre sistema abans del seu emmagatzematge per donar pas al procés de soldadura.

Ara és quan la malla agafa la seva forma definitiva després de passar per una màquina encarregada de soldar els filferros longitudinals als transversals. A partir d’aquí les malles són apilades de forma òptima per reduir espai abans de ser definitivament empaquetades i apilades per al seu emmagatzematge definitiu.

De quines parts consta?

Armadura principal o longitudinal: Conjunt de barres separades de forma equidistant entre si. Són les de major longitud dins de la malla i serveixen de suport per a l’armadura transversal.

Armadura secundària o transversal: Conjunt de barres separades de forma equidistant entre si. Són les de menor longitud dins el panell de malla i constitueixen l’armadura de repartiment del la malla.

Zona de solapament: Zona mancada de barra longitudinal dins de la malla. Normalment coincideix amb la posició de la segona barra en ambdúes vores longitudinals de la malla. Serveix perquè en superposar dues malles per aquesta zona la secció resultant coincideixi en repartiment amb la resta de la malla.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari