Pavimentació llosa de formigó

Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials

Extracte de la norma EHE en el seu articulat corresponent al punt:
71.5.3. Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials

Formigonat en temps fred

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura sigui inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per garantir que, durant el fraguat i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni mermes permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, s’han de fer els assaigs d’informació necessaris per estimar la resistència realment assolida, adoptant-se, si escau, les mesures oportunes.
L’ús d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o, en general, de qualsevol producte anticongelant específic per al formigó, requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció d’Obra. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar a les armadures, en especial els que contenen ió clor.

Formigonat en temps calorós

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per evitar l’evaporació de l’aigua d’amassat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures hauran d’accentuar-se per a formigons de resistències altes
Per a això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre’l hauran d’estar protegits de l’assolellament.
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi.
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d’Obra, s’adoptin mesures especials.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari