Correcta preparació del terreny per rebre un paviment de formigó imprès

Preparar correctament el terreny per rebre un paviment de formigó imprès

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Preparar correctament el terreny per rebre un paviment de formigó imprès

Què és el formigó imprès?

El paviment de formigó imprès és us sistema amb el qual s’utilitzen motllos amb diferents dissenys per a estampar el formigó a nivell superficial, i d’aquesta manera i amb l’ajuda de ciments especials pigmentats, s’imita l’aspecte d’un material natural com la pedra o la fusta.

Paviments de formigó imprès

Paviments de formigó imprès

El formigó imprès és un tipus de paviment de formigó al qual se li aplica un tractament superficial mitjançant el sistema d’estampar, texturar i pintar “in situ” el formigó fresc per imitar l’aspecte de materials naturals com la pedra o la fusta.

Llegir-ne més

Quines son les seves aplicacions més habituals?

L’habitual és utilitzar-lo en exteriors. Es sol instal·lar en jardins, parcs, patis, rampes, aparcaments, perímetres de piscines, zones comuns en comunitats de veïns… La varietat de dissenys i colors és amplíssima. Per a ampliar la informació, podeu consultar aquesta galeria d’imatges de paviments de formigó imprès.

També és possible la seva instal·lació en vertical, realitzant revestiments murals imitant materials naturals. Per a ampliar la informació, podeu consultar aquesta altra galeria d’imatges de formigó imprès per a parets.

Formigó imprès. Preparació de la base

Disposar d’una superficie de suport ben anivellada i compactada és un factor clau que afectará al comportament i a la durabilitat del futur paviment. Disposar d’una base sense cap capa de terra vegetal ni arrels superficials, i una compactació realitzada amb el grau d’humitat adequat, contribuirà a què el paviment tingui una llarga vida en servei.

Malgrat tècnicament treure un assaig de compactació Proctor per a un paviment imprès residencial per a un client particular pot ser un tant extremat, és important assegurar, almenys de forma visual, una correcta compactació del terreny.

El dimensionat del paviment també és un factor decisiu. És vital que aquest sigui el més homogeni possible. En aquest sentit, cal disposar de les pendents necessàries des de la base del terreny, a fi d’assegurar els mateixos gruixos en tota la superfície i, en especial, a les vores.

Quins detalls constructius poden marcar la diferència?

Millores a nivell perimetral. Utilitzar una junta de poliestirè expandit en entregues i trobades com murs o parets, ajudarà positivament a poder dilatar i contraure al formigó minimitzant restriccions.

En segon lloc, utilitzar perfileria metàl·lica embeguda actuant com a encofrat perdut. Proporcionarà un plus de resistència envers a la fragilitat d’un cantell viu desprotegit, una vegada tret el regle que feia d’encofrat.

En tercer lloc, plantejar el grau i la disposició de pendents adequades per a la correcta evacuació d’aigües pluvials.

En darrer lloc, utilitzar el motlle que aporti la textura adequada per a l’espai i ús. Textures més grabades, per exemple la clàssica llamborda que es posa a les rampes, solen ser més difícils de nejetar i més lentes d’evacuar aigües, envers a la seva millor prestació antilliscant.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari