unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxiu de publicacions

1. Duresa Un paviment epoxi és fins a 7 vegades més resistent i durable que el formigó. S'incrementi la vida en servei del paviment i es redueixen els costos de reparacions. 2. Impermeabilitat Els paviments epoxi no tenen porositat. Són impermeables a l'aigua i als altres fluids, evitant així el creixement de floridura o fongs. [...]
Llegeix-ne més
Paviment de formigó rovellat amb sulfat de ferro

Rovellar superfícies de formigó El sulfat de ferro és un producte que s'utilitza comunament en la medicina i com a fertilitzant per a les plantes. La majoria de la gent probablement mai pensaria en la possibilitat de tenyir el formigó amb sulfat de ferro. De fet, ofereix una manera de canviar el color dels paviments [...]
Llegeix-ne més
asfalt vs formigó

Els paviments podrien definir-se com estructures sobre capes superposades de materials processats per sobre del terreny natural, amb la finalitat de distribuir les càrregues aplicades a la subrasant. Actualment, hi ha diversos mètodes de pavimentació. Aquests, gràcies als avenços pel que fa al desenvolupament de nous materials de la construcció, han evolucionat fins a l'obtenció [...]
Llegeix-ne més
Malles electrosoldades

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d'acer, un de longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència a un procés de producció en sèrie. fan servir per [...]
Llegeix-ne més
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf

La present guia tècnica proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Llegeix-ne més
Codi tècnic de l'edificació

En el Codi tècnic de l'edificació s'especifica l'afectació de la seguretat en cas d'incendi en els paviments: DB-SI. I - Propagació interior. En general i sempre que no tinguin una funció estructural, s'exigirà una reacció al foc determinada com es veu en la següent taula: Classes de reacció al foc dels elements constructius Situació de [...]
Llegeix-ne més
Sistema autoanivellant epoxi escrostonat del formigó per una mala preparació del substrat de formigó

Els revestiments epoxi són materials fantàstics que permeten crear grans superfícies totalment contínues, sense la necessitat de projectar juntes en elles. Aquest tipus de paviments constitueixen una protecció superficial ideal per a múltiples camps d'aplicació, ja siguin locals comercials, pàrquings o àrees industrials que exigeixin un alt acompliment. Els paviments de resina aporten grans avantatges [...]
Llegeix-ne més