unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de la categoria «Sistemes d’armat»

En algunes aplicacions com els paviments industrials, el reforç tradicional com a sistema d’armat amb malla electro-soldada pot ser totalment substituït per fibres metàl·liques repartides en la matriu del formigó generant un efecte de reforç tridimensional uniformement distribuït.

Malles electrosoldades

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d'acer, un de longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència a un procés de producció en sèrie. fan servir per [...]
Llegeix-ne més
Paquet de malla electrosoldada

La mallas electrosoldadas es la combinación de barras corrugadas usadas como elementos prefabricados sustituyentes de la ferralla montada en obra. El rendimiento de colocación es del orden de tres veces superior, lo que permite disminuir los plazos de ejecución de las unidades de obra requiriéndo menos personal para dicha función.

Llegeix-ne més
Fibra de vidre per paviments

Fils tallats de fibra de vidre àlcali-resistent per al control i prevenció de la fissuració del formigó Els terres industrials han de suportar esforços adequadament durant tota la seva vida útil. Estan subjectes constantment a tensions i condicions que poden provocar fissures al llarg de la seva vida en servei. El principal problema és la [...]
Llegeix-ne més
Mostra de trencament de formigó armat amb fibra d'acer

Durant molts anys el formigó reforçat amb fibra d'acer s'ha utilitzat en aplicacions com ara els paviments industrials i el formigó projectat. Això és degut al fet que les dosificacions i fibres usades tradicionalment permetien únicament millorar el comportament post-crític del formigó dotant-lo d'un comportament semi-dúctil. Gràcies al desenvolupament de noves fibres més eficients, actualment [...]
Llegeix-ne més